Profesjonalny makijaż

czyli co mogę Ci zaoferować

od lat żyje­my w świecie fil­trów i pro­gramów do obrób­ki graficznej. Zewsząd spoglą­da­ją na nas per­fek­cyjne twarze per­fek­cyjnych kobiet.

Czy Ty też możesz być perfekcyjna? Pewnie mogłabyś, ale czy wtedy nadal byłabyś sobą?

Pro­ponu­ję, żebyś pozostała sobą (wraz ze swoi­mi drob­ny­mi niedoskon­ałoś­ci­a­mi) ale wyglą­dała per­fek­cyjnie. Nie musisz mieć ide­al­nie sym­e­trycznej twarzy. Twój nos może być nor­mal­nej wielkoś­ci, a nie malut­ki i zgrab­ni­ut­ki. Może nawet być ciut krzy­wy! Usta Angeliny Jolie robią wraże­nie, ale Two­je mniej pełne też mogą wyglą­dać cudownie.

FOTO

ToLookPerfect
czyli jak wyglądać perfekcyjnie

Kiedy wyglą­dasz najpiękniej? Gdy jesteś rados­na, promi­en­na i pew­na siebie. Nie potrze­bu­jesz wymyśl­nego kon­tur­owa­nia, wach­larza sztucznych rzęs i bar­wnego mak­i­jażu odpowiada­jącego najnowszym tren­dom. Nie ma nic złego w powyższych, ale cza­sa­mi (zwłaszcza w kon­tekś­cie biz­ne­sowym) wystar­czy odrobi­na rozświ­etle­nia tu i tam, pod­kreśle­nia tam czy owam i olśniewasz.

Spec­jal­izu­ję się w nat­u­ral­nym mak­i­jażu, który sub­tel­nie pod­kreśli Two­ją urodę i odwró­ci uwagę od drob­nych manka­men­tów. Pomogę Ci poczuć się dobrze we włas­nej skórze; zad­bam o to, żebyś prezen­towała się perfekcyjnie.