Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­towej to: https://tolookperfect.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedza­ją­cy wit­rynę zostaw­ia komen­tarz, zbier­amy dane widoczne w for­mu­la­rzu komen­towa­nia, jak i adres IP odwiedza­jącego oraz pod­pis jego przeglą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Anon­i­mi­zowany ciąg znaków utwor­zony z two­jego adresu e‑mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usłu­gi Gra­vatar w celu sprawdzenia czy jest uży­wany. Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci usłu­gi Gra­vatar jest dostęp­na pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdze­niu komen­tarza twój obrazek pro­filowy jest widoczny pub­licznie w kon­tekś­cie two­jego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­strowanym użytkown­ikiem i wgry­wasz na wit­rynę obraz­ki, powinieneś unikać przesyła­nia obrazków z taga­mi EXIF lokaliza­cji. Odwiedza­ją­cy stronę mogą pobrać i odczy­tać pełne dane lokaliza­cyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostaw­isz na naszej wit­rynie komen­tarz, będzie moż­na wybrać opcję zapisu two­jej nazwy, adresu e‑mail i adresu strony inter­ne­towej w ciasteczkach, dzię­ki którym pod­czas pisa­nia kole­jnych komen­tarzy powyższe infor­ma­c­je będą już dogod­nie uzu­pełnione. Ciastecz­ka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowa­nia, utworzymy tym­cza­sowe ciasteczko na potrze­by sprawdzenia czy two­ja przeglą­dar­ka akcep­tu­je ciastecz­ka. Nie zaw­iera ono żad­nych danych oso­bistych i zostanie usunięte, kiedy przeglą­dar­ka zostanie zamknięta.

Pod­czas logowa­nia tworzymy dodatkowo kil­ka ciasteczek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­ma­cji logowa­nia oraz wybranych opcji ekranu. Ciastecz­ka logowa­nia wygasają po dwóch dni­ach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaz­naczysz opcję „Pamię­taj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygod­ni­ach. Jeśli wylogu­jesz się ze swo­jego kon­ta, ciastecz­ka logowa­nia zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fiku­jesz albo opub­liku­jesz artykuł, w two­jej przeglą­darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zaw­iera żad­nych danych oso­bistych, wskazu­jąc po pros­tu na iden­ty­fika­tor przed chwilą edy­towanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej wit­rynie mogą zaw­ier­ać osad­zone treś­ci (np. filmy, obraz­ki, artykuły itp.). Osad­zone treś­ci z innych wit­ryn zachowu­ją się ana­log­icznie do tego, jak­by użytkown­ik odwiedz­ił bezpośred­nio konkret­ną witrynę.

Wit­ryny mogą zbier­ać infor­ma­c­je o tobie, uży­wać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne sys­te­my śledzenia i mon­i­torować two­je inter­akc­je z osad­zonym mate­ri­ałem, włącza­jąc w to śledze­nie twoich inter­akcji z osad­zonym mate­ri­ałem jeśli posi­adasz kon­to i jesteś zal­o­gowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażą­dasz zre­se­towa­nia hasła, twój adres IP zostanie dołąc­zony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostaw­isz komen­tarz, jego treść i metadane będą prze­chowywane przez czas nieokreślony. Dzię­ki temu jesteśmy w stanie rozpoz­nawać i zatwierdzać kole­jne komen­tarze automaty­cznie, bez wysyła­nia ich do każ­do­ra­zowej moderacji.

Dla użytkown­ików którzy zare­je­strowali się na naszej stron­ie inter­ne­towej (jeśli tacy są), prze­chowu­je­my również infor­ma­c­je oso­biste wprowad­zone w pro­filu. Każdy użytkown­ik może dokon­ać wglą­du, korek­ty albo ska­sować swo­je infor­ma­c­je oso­biste w dowol­nej chwili (nie licząc nazwy użytkown­i­ka, której nie moż­na zmienić). Admin­is­tra­torzy strony również mogą przeglą­dać i mody­fikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użytkown­i­ka albo dodałeś komen­tarze w tej wit­rynie, możesz zażą­dać dostar­czenia pliku z wyek­sportowanym kom­pletem twoich danych oso­bistych będą­cych w naszym posi­ada­niu, w tym całość tych dostar­c­zonych przez ciebie. Możesz również zażą­dać usunię­cia przez nas całoś­ci twoich danych oso­bistych w naszym posi­ada­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych które jesteśmy zoblig­owani zachować ze względów admin­is­tra­cyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy twoje dane

Komen­tarze goś­ci mogą być sprawdzane za pomocą automaty­cznej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.